مقاله بخش‌بندي بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان بر اساس انگيزه‌هاي سفر به عنوان ابزاري براي مديريت گردشگري شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بخش‌بندي بازار گردشگري داخلي شهر اصفهان بر اساس انگيزه‌هاي سفر به عنوان ابزاري براي مديريت گردشگري شهري :
تعداد صفحات :36

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه‌های سفر گردشگران داخلی شهر کرده به اصفهان جهت بخش بندی بازار گردشگری داخلی این شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران داخلی سفر کرده به شهر اصفهان است که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 به این شهر سفر کرده‌اند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 1000 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها, پرسشنامه محقق ساخته است که مشمل بر 40 سوال برای سنجش متغیرهای پژوهش است. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی تأییدی و آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شده است. نتایج پژوهش هشت انگیزه سفر برای گردشگران داخلی سفر کرده به شهر اصفهان را شناسایی کرده است که عبارتند از انگیزه فرهنگی- تاریخی, انگیزه دیدار بستگان و دوستان, انگیزه خرید, انگیزه همراهی با خانواده و دوستان, انگیزه استراحت و خوش گذرانی, انگیزه بهره مندی از سفری کم هزینه, انگیزه بهره مندی از جاذبه‌های شهری و در نهایت انگیزه امنیت. در نهایت نیز برخی پیشنهادهای کاربردی برای متخصصان بازاریابی صنعت گردشگری ارایه شده است.

لینک کمکی