مقاله تحليل مدل رگرسيوني کارآفريني سازماني، هوش هيجاني و فرهنگي مديران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل مدل رگرسيوني کارآفريني سازماني, هوش هيجاني و فرهنگي مديران و کارشناسان وزارت ورزش ‏و ‏جوانان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هدف:پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی کارآفرینی سازمانی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و ‏جوانان‎‎‏ کشور‏ بر اساس هوش هیجانی و فرهنگی انجام ‏گرفت. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف, کاربردی و جز طرح‌های همبستگی است. تعداد273 نفر از مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی‌ها سه ‏پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ, ‏هوش هیجانی شرینگ و کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل را تکمیل نمودند که پایایی آن‌ها به ترتیب ‏78/0‏,‏87/0‏‏و‏82/0‏تعیین شد.‏ از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون, رگرسیون چند گانه و گام‌ به‌ گام) برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: ‏نتایج تحقیق نشان داد بین کارآفرینی سازمانی‏ و هوش هیجانی ‏(30/0 ‏r=‎‏) و هوش فرهنگی ‏(29/0‎‏ ‏r=) ‏رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج‎‎‏ حاصل‎ ‎از‎ ‎تحلیل‎ ‎رگرسیون‎ ‎گام‎ ‎به‎ ‎گام نیز‎‎‏ بیانگر این است‎ ‎که تمام ابعاد هوش فرهنگی (ابعاد شناختی‏(21/0- =‏ß‏), فراشناختی ‏(17/0=‏‎ß‏), ‏انگیزش ‏(20/0=‏‎ß‏) و رفتاری‏ (18/0=‏‎ß‏)), پیش‌بین‌های مناسبی برای کارآفرینی سازمانی هستند, درحالی که فقط دو بعد از هوش هیجانی ‏, یعنی خودآگاهی‏(19/0 ß=) و خود مدیریتی ‏(‏19/0 ‏=‏ß‏)) می‌توانند کارآفرینی سازمانی را پیش‌بینی کنند.‏ نتیجه‌گیری: د هوش هیجانی و فرهنگی می‌تواند‏ کارآفرینی سازمانی را تا حدودی تحت تأثیر قرار دهد و مدیران و کارشناسان وزارت ورزش, ‏می‌توانند با کاربرد این دو نوع مهم از هوش, میزان کارآفرینی سازمانی را مقداری افزایش دهند.

لینک کمکی