مقاله ابعاد ‌و معيارهاي انتخاب مربيان ملي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ابعاد ‌و معيارهاي انتخاب مربيان ملي کشور :
تعداد صفحات :29

چکیده هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل تاییدی و ارائه مقیاس انتخاب مربیان ملی کشور بوده است. روش شناسی: روش انجام پژوهش توصیفی پیمایشی است. این مقیاس که برای انتخاب مربیان ملی کشور طراحی شده, از طریق گردآوری فهرستی از متغیرهای اثرگذار بر انتخاب مربیان و انجام یک مطالعه تاییدی تهیه شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌ای با 25 سوال بسته‌پاسخ بود که استادان دانشگاه روایی آن را تایید کردند و ضریب ‌پایایی آن به‌ روش آلفای کرونباخ معادل 968/0تعیین شد (01/0p یافته‌ها: نتایج نشان داد که مقیاس انتخاب مربیان ملی کشور متشکل از چهار عامل بوده است. در هر یک از عامل‌ها, متغیرهای تبیین‌کننده هر عامل و بارهای عاملی هر متغیر, همچنین مهم‌ترین عامل‌ها و نیز مهم‌ترین نقاط قابل دستکاری برای مدیران برای اثرگذاری در هر عامل, شناسایی و تعیین شدند. همچنین مدل تاییدی و مدل تحلیل مسیری این ابعاد به‌ دست آمد. شاخص‌های برازش به‌دست آمده اعتبار مدل را تایید کردند. در نتیجه مدل به سطح مطلوبی از برازش دست یافت و براساس یک مطالعه تاییدی ساختار حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تایید شد. براساس این مدل, معیارهای انتخاب مربیان ملی کشور عبارت‌اند از: مهارت‌های رهبری شامل مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های ویژه و مهارت‌های فنی شامل سوابق فنی و توان عملیاتی. همچنین براساس مدل تحلیل مسیری, دو عامل مهارت‌های رهبری و مهارت‌های فنیِ مربیان همبستگی دوسویه‌ای به میزان 92/0 با یکدیگر دارند. نتیجه گیری: همبستگی بالای مهارت های رهبری و فنی نشان می دهد که اگر مربی در یکی از این مهارت ها ضعیف بود, می تواند روی مهارت دیگر سرمایه گذاری کند و آن را توسعه دهد. در ضمن, با توجه به تشابه مدل اکتشافی این پژوهش با مدل لین و جسک (1996) می توان از آن برای انتخاب مربیان ملی استفاده کرد. واژه‌های کلیدی: مهارت های فنی, مهارت های ارتباطی, مهارت های رهبری.

لینک کمکی