مقاله تاثير ابعاد هويت برند تيمي بر وفاداري رفتاري هواداران فوتبال در ليگ برتر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير ابعاد هويت برند تيمي بر وفاداري رفتاري هواداران فوتبال در ليگ برتر ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :27

هدف: هدف تحقیق حاضر تحلیل سهم نسبی ابعاد هویت برندِ تیمی بر وفاداری هواداران فوتبال لیگ برتر ایران و ارائه مدلی در راستای توسعه وفاداری به تیم‌های لیگ برتر فوتبال بود. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را هواداران تیم‌های لیگ برتر ایران تشکیل می‌دادند. تعداد 236 نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار گرداوری این تحقیق پرسشنامه‌های وفاداری رفتاری فینک و همکاران (2003), و پرسشنامه ابعادِ هویت تیمی کو (2009) بود. روایی صوری بر اساس نظرات 15 نفر از محققین حوزه بازاریابی و ورزش انجام و بر اساس آزمون کندال روایی محتوای پرسشنامه نیز 79/0 محاسبه گردید. مقدار پایایی نیز بر اساس آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 82/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای 18SPSS و AMOS20 استفاده گردید یافته‌ها: جهت سنجش روایی مدل تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید و بر اساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که چهار بعدِ هویت تیمی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری رفتاری هواداران بوده‌اند. نتیجه‌گیری: : نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که چهار بعد هویت برند تیمی بر وفاداری رفتاری هواداران نسبت به تیم‌های فوتبال لیگ برتر ایران تأثیرگذار می‌باشند. بنابراین, توسعه ادراک مدیران از شاخص‌های هویت برندِ تیمی می‌تواند ابزاری مهم در راستای تقویت وفاداری هواداران به برند تیم‌های فوتبال محسوب گردد.

لینک کمکی