مقاله تحليل گسترش عملکرد کيفيت در دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمي برمبناي مدل سروکوال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل گسترش عملکرد کيفيت در دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمي برمبناي مدل سروکوال :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :34

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقاله تحليل گسترش عملکرد کيفيت در دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمي برمبناي مدل سروکوال بود.. روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-کاربردی بوده و به منظور گردآوری داده ها از روش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل (850=N نفر) در نیمسال اول و دوم 94-1393 بود. جهت انجام مصاحبه­ها, نمونه آماری به صورت نمونه گیری غیرتصادفی و با نظر تیم راهبردی تحقیق تا رسیدن به اشباع نظری پاسخ ها تعداد (32 نفر) مشخص شد. همچنین نمونه آماری جهت تکمیل پرسشنامه­های تحقیق با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران (265=n) نفر به صورت نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای تعیین گردید. پس از انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند تعداد 114 نیاز به عنوان صداهای مشتریان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی شناسایی شد که پس از دسته بندی و تخلیص نیازها با استفاده مدل سروکوال به صورت یک پرسشنامه 50 سوالی دو بعد کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده در 5 مولفه کیفیت منابع انسانی, خدمات آموزشی, خدمات پژوهشی, خدمات رفاهی و خدمات اداری و مدیریتی تهیه شد.. یافته­ ها: . نتایج آزمون توصیفی و استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف, فریدمن و t همبسته) نشان از شکاف منفی و معنی داری در تمامی نیازها و مولفه­های شناسائی شده­ داشت. علاوه بر این انتظارات و ادراکات مشتریان نیز رتبه بندی شدند. نتیجه­ گیری: در مجموع به مسئولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پیشنهاد می شود با عنایت به نتایج بدست آمده, شکاف موجود بین انتظارات و ادراکات دانشجویان را برطرف نموده و از این طریق به گسترش عملکرد کیفیت خدمات در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بپردازند.

لینک کمکی