مقاله بررسي نقش بازارگرايي بر هوشمندي بازار در شرکت‌هاي ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش بازارگرايي بر هوشمندي بازار در شرکت‌هاي ورزشي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

هدف: هدف از مطالعه حاضر, تعیین تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار شرکت‌های ورزشی است. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و نمونه آماری پژوهش حاضر را 113 نفر از مدیران و مسئولان واحدهای مختلف شرکت­های ورزشی در سراسر کشور که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند, تشکیل می‌دهند. روش‌شناسی: به منظور گردآوری اطلاعات موردنیاز برای متغیر فرهنگ بازارگرایی از پرسشنامه نرور و اسلاتر (1990), هوشمندی بازار از پرسشنامه کوهلی و جاورسکی (1990) و عملکرد کسب و کار از پرسشنامه هالی و همکاران (2005) استفاده گردید. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از نظر اعضای­ هیأت­علمی و متخصصان صنعت و ورزش تأیید و پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق 82/0 گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات از میانگین و انحراف استاندارد در بخش آمار توصیفی و از آزمون تحلیل رگرسیون به عنوان آمار استنباطی استفاده شد. یافته‌ها:. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد: بین فرهنگ بازارگرایی و عملکرد کسب و کار ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد (001/0= sig). اما بین متغیر هوشمندی بازار و عملکرد کسب و کار شرکت‌های ورزشی ارتباط معنی‌دار مشاهده نشد (087/0= sig). نتیجه‌گیری: لذا به مدیران شرکت‌های ورزشی پیشنهاد می‌شود که به منظور سودآوری هر چه بیشتر به شناخت رقبا, هماهنگی بین وظایف و شناخت نیازهای مشتری توجه داشته باشند.

لینک کمکی