مقاله بررسي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان تربيت‌بدني شهر اروميه بر اساس وضعيت موجود و مطلوب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي معلمان تربيت‌بدني شهر اروميه بر اساس وضعيت موجود و مطلوب :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

هدف: هدف از پژوهش حاضر, بررسی صلاحیت­های حرفه­ای معلمان تربیت‌بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی و نمونه پژوهش شامل 175 نفر معلم زن و مرد تربیت‌بدنی مقاطع ابتدایی, راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه است که به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و روایی مناسب (96/0) استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماری تی همبسته نشان داد که بین مؤلفه‌های مدیریت, رهبری, محیط یادگیری, نظارت و ارزشیابی, برنامه­ریزی و توسعه حرفه­ای در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت وجود دارد. در مؤلفه مسئولیت­های قانونی تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب مشاهده نشد. در مولفه تدریس معلمان از مهارت لازم برخوردار بودند (05/0P<) نتیجه‌گیری: در کل نتایج بیانگر برخی تفاوت­ها در وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت­های حرفه­ای معلمان تربیت‌بدنی شهر ارومیه است. پیشنهاد می­شود مسئولین امر با استفاده از روش­های مؤثر آموزشی مانند برگزاری دوره­های ضمن خدمت و کارگاه­های آموزشی این اختلاف­ها را کاهش دهند.

لینک کمکی