مقاله چالش‌هاي استقرار شش سيگما در سازمان‌هاي ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله چالش‌هاي استقرار شش سيگما در سازمان‌هاي ورزشي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

هدف: در این مقاله تلاش شده است مقاله چالش‌هاي استقرار شش سيگما در سازمان‌هاي ورزشي شناسایی و در مرحله بعد اولویت‌بندی گردند. روش‌شناسی:روش پژوهش, توصیفی- پیمایشی است. جامع ‌آماری پژوهش اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی بودند (100 نفر). با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری هدفمند در مجموع 50 متخصص در پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنام محقق ساخته‌ای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی گردید و تمامی عوامل شناسایی‌شده به غیر از عامل استراتژی مورد تأیید قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد. یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان داد, 5 چالش در استقرار موفقیت‌آمیز شش سیگما در سازمان‌های ورزشی نقش دارند. این چالش‌ها تحت عناوین مدیریت و رهبری, مدیریت فرایند, توانمندی منابع انسانی, کار تیمی و کنترل کیفیت نام‌گذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر نقش ویژه مدیریت و رهبری را به‌عنوان مهم‌ترین عامل در استقرار شش سیگما در سازمان‌های وزرشی تأیید و بیان می‌کند. نتیجه‌گیری:حمایت مدیریت ارشد, در انجام امور سازمان, توانمندسازی کارکنان در اجرای شش سیگما, حمایت از کار تیمی و نهادینه کردن آن در فرهنگ‌سازمانی و تشکیل حلقه‌های کنترل کیفیت در برطرف نمودن مقاله چالش‌هاي استقرار شش سيگما در سازمان‌هاي ورزشي حائز اهمیت است.

لینک کمکی