مقاله بررسي مهارت‌هاي مديران عامل باشگاه‌هاي حرفه‌اي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي مهارت‌هاي مديران عامل باشگاه‌هاي حرفه‌اي استان اصفهان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

هدف: هدف این پژوهش, بررسی و تعیین اولویت مهارت­های مدیران عامل باشگاه­های اصفهان از دیدگاه مدیران و مسئولان سطوح مختلف باشگاه ها بود. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی است که به شکل میدانی انجام گرفت. نمونه آماری تحقیق را کلیه مدیران سطوح و واحدهای مختلفباشگاه­های سپاهان, ذوب­آهن, فولاد ماهان و گیتی­پسند استان اصفهان (83 نفر) تشکیل داده­اند. روایی پرسشنامه محقق ساخته, مورد تأیید 15 نفر از متخصصان و اساتید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ 97/0α= به دست آمد. همچنین برای تأیید روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزار Amos استفاده گردید. از آزمون فریدمن برای مقایسه وضعیت مطلوب و وضعیت موجود؛ و از آزمون ویلکاسون برای تعیین اولویت مهارت­ها و گویه­ها در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میانگین رتبه مهارت­ها­ در وضعیت مطلوب, تفاوت معنی­داری وجود ندارد (075/0Sig=), ولی تفاوت معنی­داری بین مهارت­ها در وضعیت موجود مشاهده شد و اولویت ­مهارت­ها نیز به ترتیب شامل مهارت فنی, سیاسی, انسانی و ادراکی بود. نتیجه‌گیری: مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مهارت‌ها نشان داد که مدیران عامل از مهارت­های ادراکی, سیاسی و فنی لازم برخوردار نیستند؛ بنابراین, مدیران باید در جهت توسعه و بهبود این مهارت­ها تلاش کنند.

لینک کمکی