مقاله عوامل بازدارنده و سوق‌دهند? گردشگري ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل بازدارنده و سوق‌دهند? گردشگري ورزشي :
تعداد صفحات :18

چکیده هدف: هدف از تحقیق حاضر, بررسی عوامل بازدارنده و سوق‌دهنده در زمین گردشگری ورزشی است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر, توصیفی پیمایشی است و به صورت میدانی انجام گرفته است. نمون آماری تحقیق 319 نفر از گردشگران شرکت‌کننده در مسابقات تیم ملی فوتبال بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنام ویمبلدون استفاده شد که روایی آن به وسیل ده نفر از استادان دانشگاه گیلان و ده نفر از کارشناسان گردشگری مورد تایید قرار گرفت و میزان اعتبار آن نیز قبلاً به روش آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شده بود. یافته‌های تحقیق با استفاده از آزمون توزیع دو جمله‌ای در سطح معنی‌داری (05/0p) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که اجتماعی شدن, آرامش و سرگرمی (عوامل سوق‌دهنده) مهم‌ترین عوامل برای حضور گردشگران و مشکلات مالی ‌و شخصی (عوامل بازدارنده) مهم‌ترین عوامل برای عدم حضور در رویدادهای ورزشی از دیدگاه گردشگران شرکت‌کننده در مسابقات فوتبال محسوب می‌شود. نتیجه‌گیری: با توجه به عوامل سوق‌دهنده به حضور گردشگران ورزشی و عوامل بازدارنده از حضور آن‌ها در رویدادهای ورزشی, پیشنهاد می‌شود برای افزایش حضور گردشگران در رویدادهای ورزشی انگیزه‌های آن‌ها به خوبی شناسایی شود و اطلاع‌رسانی دقیقی دربار جاذبه‌های رویداد صورت گیرد؛ ‌همچنین هزینه‌های مالی, مشکلات ایمنی و سلامتی به حداقل ممکن برسد. واژه‌های کلیدی: گردشگری ورزشی, عوامل سوق‌دهنده, عوامل بازدارنده, رویداد ورزشی.

لینک کمکی