مقاله بررسي عوامل مؤثر در ايجاد ناهنجاري‌هاي رفتاري هواداران مسابقات ليگ برتر هندبال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل مؤثر در ايجاد ناهنجاري‌هاي رفتاري هواداران مسابقات ليگ برتر هندبال ايران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

هدف: هدف از پژوهش حاضر, بررسی عوامل مؤثر در ایجاد ناهنجاری­های رفتاری هواداران مسابقات لیگ برتر هندبال ایران بود. روش شناسی: روش تحقیق تحلیلی - کمی بود. جامعه آماری, هواداران حاضر در مسابقات لیگ برتر هندبال ایران بودند. نهایتاً 407 هوادار زن و مرد به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع ‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از متخصصان بررسی و تأیید شد. برای محاسبه پایایی, از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (92/0=α). برای تجزیه تحلیل داده‌ها, از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس استفاده شد. یافته ­ها: بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی 38 متغیر در شش گروه محیطی, فرهنگی, روانی, امنیتی, حمایتی و مدیریتی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که «استفاده از بازیکنان, مربیان, داوران مجرب و حرفه ای» مهم ترین آیتم بود(81/0±42/4). «کنترل نامحسوس مأموران» کم اهمیت‌ترین (37/1±26/3) متغیر بود. یافته­ها نشان داد رتبه­بندی عواملی که در بهبود رفتار هواداران مؤثر است, به ترتیب عوامل مدیریتی, محیطی, روانی, حمایتی, فرهنگی و امنیتی می باشد. نتیجه­گیری: با توجه به نتایج پژوهش, توجه به عامل مدیریتی و توجه به پرورش همه نیروهای انسانی فعال و اصلی می‌تواند گامی مؤثر در بهبود رفتار هواداران باشد.

لینک کمکی