مقاله ارزيابي سطح سيستم مديريت دانش و رابطه آن با کيفيت زندگي شغلي کارکنان وزارت ورزش و جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي سطح سيستم مديريت دانش و رابطه آن با کيفيت زندگي شغلي کارکنان وزارت ورزش و جوانان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

هدف: هدف این تحقیق, ارزیابی سطح «سیستم مدیریت دانش» و رابطه آن با «کیفیت زندگی شغلی» کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش‌شناسی: تعداد 245 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی وزارت ورزش به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه مدیریت دانش سالیس و جونز و کیفیت زندگی شغلی والتون استفاده شد. با استفاده از روش آلفای کرونباخ, اعتبار پرسشنامه مدیریت دانش(88/0) و کیفیت زندگی شغلی(91/0) محاسبه شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های t تک­نمونه­ای, همبستگی پیرسون, رگرسیون خطی چندگانه و ANOVA صورت گرفت. یافته‌ها: سطح «مدیریت دانش» و «کیفیت زندگی شغلی» در وزارت ورزش به ترتیب «ضعیف رو به متوسط» و «متوسط» ارزیابی شد. نتایج تحقیق همچنین حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی­دار(766/0) بین سیستم مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی در وزارت ورزش بود (001/0=p). متغیرهای «بکارگیری دانش», «مدیریت دانش», «تولید دانش» و «ذخیره­سازی و ساماندهی دانش» به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر کیفیت زندگی شغلی داشته­اند, بیانگر این که ابعاد سیستم مدیریت دانش, پیش‌بینی کننده­های معنی­داری برای کیفیت زندگی شغلی هستند (01/0>p). نتیجه‌گیری: ارتقای سطح دانش کارکنان وزارت ورزش, می­تواند ضمن بهره­مند ساختن آنها از دانش روز و لذا ارتقای عملکرد شغلی­شان, زمینه بهبود بیش از پیش کیفیت زندگی شغلی آنها را فراهم سازد.

لینک کمکی