مقاله رابطه عدم تعادل تلاش - پاداش با دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه عدم تعادل تلاش - پاداش با دلبستگي شغلي دبيران تربيت بدني استان لرستان :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

مقدمه: هدفاینتحقیق,بررسیارتباطعدمتعادلتلاش- پاداشبادلبستگیشغلیمعلمانتربیتبدنیاستان لرستانبود. روش­شناسی: روش تحقیقاینپژوهش,توصیفی - همبستگیاست.جامعآماریتحقیقشاملدبیرانتربیتبدنیآموزشوپرورشاستانلرستان می­باشد. کهبااستفادهازجدولکرجسیومورگان (1970), 186 نفر(102 دبیر مرد و 84 دبیر زن) بهعنواننمونآماری نمونه­ی آماری انتخاب شدند. برایجمعآوریاطلاعات,ازپرسشنامه­هایاستانداردعدمتعادلتلاش - پاداشسیگریست(ERIQ), پرسشنامه دلبستگی شغلی شافلی و باکر (2003) و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی استفاده شد. برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ها از نظر متخصصین و اساتید دانشگاه استفاده شد و برای تایید پایایی ابزار نیز, از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به همین منظور تعداد 25 پرسشنامه بین نمونه­های منتخب توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه­ها و تحلیل آن‌ها, میزان ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدم تعادل 8/0 و برای پرسشنامه دلبستگی 89/0 بدست آمد. یافته ­ها: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات, علاوه بر شاخص­های آمار توصیفی از آزمون­های آمار استنباطی نظیر همبستگی پیرسون, رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین دلبستگی شغلی با متغیرهای جمعیت شناختی رابطه وجود دارد و همچنین بین عدم تعادل تلاش-پاداش و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی رابط معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین, مؤلفه های تلاش و پاداش تبیین کننده خوبی برای میزان دلبستگی شغلی بودند. نتیجه گیری: به طور کلی افرادی که عدم تعادل در تلاش-پاداش بالایی داشتند از دلبستگی شغلی کم‌تری برخوردار بودند.

لینک کمکی