مقاله شناسايي زمينه‌هاي نوآوري در صنعت فوتبال مطالع? موردي: حوز? داوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي زمينه‌هاي نوآوري در صنعت فوتبال مطالع? موردي: حوز? داوري :
تعداد صفحات :17

چکیده هدف: این تحقیق با هدف شناسایی و بررسی زمینه‌های نوآوری در صنعت فوتبال در حوز داوری اجرا شد و نوآوری‌های تکنولوژیک در حوز داوری فوتبال برای اجرای بهین مسابقات شناسایی شد. تحولات, تغییرات تکنولوژی و نوآوری‌هایی که در صنعت فوتبال صورت گرفته, بر ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق افزوده است. روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش, تحقیق کیفی کمّی (آمیخته) است. جامع آماری این پژوهش نود نفر از داوران و کمک‌داوران ملّی و بین‌المللی و ناظران داوری فوتبال بودند. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند و قضاوتی بود و نمونه‌ها شامل نخبگان داوری فوتبال بودند (73 نفر). یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد نخبگان داوری فوتبال, استفاده از فناوری‌های جدید را در امر قضاوت مهم قلمداد می‌کنند و مایل هستند با بهره‌گیری از تکنولوژی جدید, استانداردهای داوری افزایش یابد و موجب بهبود و توسع داوری شود. نتیجه‌گیری: به‌کارگیری فناوری‌های نو تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد داوران خواهد گذاشت. واژه‌های کلیدی: نوآوری, صنعت فوتبال, نوآوری تکنولوژیک, داوری فوتبال.

لینک کمکی