مقاله تأثير عوامل اجتماعي – اقتصادي بر ميزان مشارکت ورزشي خانوارهاي شهرستان مراغه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير عوامل اجتماعي – اقتصادي بر ميزان مشارکت ورزشي خانوارهاي شهرستان مراغه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی بر میزان مشارکت ورزشی خانوارهای شهرستان مراغه بود. روش شناسی: روش پژوهش, توصیفی و از نوع همبستگی است که در زمره­ی پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق, کلیه خانوار‌های شهرستان مراغه است که بر اساس سال‌نامه آماری استان در سال 1390 برابر با 47982 خانوار بودند. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 386 خانوار انتخاب شدند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی از مناطق مختلف شهرستان تعیین شدند. از پرسشنامه وضعیت اجتماعی - اقتصادی (قدرت نما, حیدری نژاد و داوودی, 1392) با ضریب پایایی 79/0 برای گردآوری داده­ها بهره برده شد. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها, از رگرسیون تک متغیره در سطح معنی داری 05/0=α استفاده گردید. یافته­ها: نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اجتماعی سهم اثر معنی‌داری از لحاظ آماری بر مشارکت ورزشی خانوار ندارد(18/0p≤) ولی عوامل اقتصادی, بر میزان مشارکت ورزشی خانوار تاثیر دارد(001/0p≤). نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج تحقیق, به منظور افزایش میزان مشارکت ورزشی خانوار ها, توجه به عوامل اقتصادی مهمتر از عوامل اجتماعی است.

لینک کمکی