مقاله حمايت ورزشي و تأثير آن بر دلبستگي به برند و وفاداري مشتريان: مطالعه تيم واليبال کاله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حمايت ورزشي و تأثير آن بر دلبستگي به برند و وفاداري مشتريان: مطالعه تيم واليبال کاله :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حمایت ورزشی بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان شرکت کاله است. روش‌شناسی: این پژوهش علّی و پیمایشی می‌باشد و جامعه‌ آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه گیلان بودند که تعداد 525 دانشجو به روش تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. از پرسشنامه استاندارد با 42 سؤال برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. روایی صوری و محتوایی آن را اساتید مدیریت بازاریابی و کارشناسان حمایت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS 19 (برای تمامی ابعاد بزرگ‌تر از 7/0) تأیید شد. در پایان اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار نشان‌دهنده این امر بود که حمایت ورزشی بر دلبستگی به برند و وفاداری مشتریان تأثیرگذار است, همچنین دلبستگی به برند نیز بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده, حمایت ورزشی به عنوان یک ابزار توانمند بازاریابی برای شرکت‌ها عمل کرده و به آن‌ها در رسیدن به سود و کسب سهم بیشتر بازار یاری می‌رساند. همچنین حمایت ورزشی به عنوان انجام بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت, باعث تأثیر مضاعف بر وفاداری مشتریان و دلبستگی آنان به برند می‌شود.

لینک کمکی