مقاله مقايس? ديدگاه خبرگان در خصوص موانع جذب حاميان مالي در فوتبال حرفه‌اي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايس? ديدگاه خبرگان در خصوص موانع جذب حاميان مالي در فوتبال حرفه‌اي ايران :
تعداد صفحات :22

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایس دیدگاه‌ خبرگان در خصوص موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران است. روش‌شناسی: روش پژوهش پیمایشی با نمونه‌ای متشکل از 116 نفر شامل 40 متخصص مدیریت ورزشی, 40 متخصص بازاریابی, 18 مدیرعامل باشگاه و 18 مدیر از حامیان مالی مورد استفاده قرار گرفت. از بین 116 پرسشنام ارسالی به نمون آماری پژوهش 99 پرسشنامه (85 ‏درصد) برگشت داده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسشنام محقق ساخته استفاده ‏شد که روایی محتوا و صوری آن توسط اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی دانشگاه‌های ‏مختلف کشور بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون «آلفای ‏کرونباخ» به میزان 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری کروسکال ‏والیس, کلموگروف اسمیرنف و دبلیو‌کندال در سطح معنی‌داری ‏p≤0/05‎‏ ‏استفاده شده است.‏ یافته‌ها: نتایج نشان داد که اولویت‌بندی پاسخ‌گویان از موانع جذب حامیان مالی در فوتبال ‏حرفه‌ای ایران در قالب شاخص‌های باشگاهی, مدیریتی فوتبال, مربوط به حامی مالی ‏و اجتماعی متفاوت است. همچنین, بین اولویت‌بندی موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران از دیدگاه ‏متخصصان مدیریت ورزشی, متخصصان بازاریابی, مدیران عامل باشگاه‌ها, و مدیران ‏شرکت‌های حامی مالی تفاوت معنی‌داری وجود مشاهده شد. نتیجه‌گیری: وجود تفاوت در دیدگاه‌های 4 گروه این مطالعه می‌تواند نشانگر وجود خلأها و فاصله‌های موجود بین دیدگاه آکادمیک و دیدگاه اجرایی در صنعت فوتبال کشور باشد. جهت رفع موانع موجود, ترکیب و استفاده از دیدگا‌ه‌های تمامی گروه‌ها پیشنهاد می‌شود. واژه‌های کلیدی: حمایت مالی, فوتبال حرفه‌ای ایران, موانع مدیریتی.

لینک کمکی