مقاله راهبردهاي توسعه گردشگري ورزشي تفريحي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله راهبردهاي توسعه گردشگري ورزشي تفريحي در ايران :
تعداد صفحات :25

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائ راهبردهای توسع صنعت گردشگری ورزشی تفریحی در ایران است. روش‌شناسی: روش انجام پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی بود. جامع آماری متشکل از دویست نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در دو حوزه گردشگری و ورزش و همچنین مدیران عالی فدراسیون‌ها, وزارتخانه ورزش و جوانان و کمیت ملی المپیک و مدیران عالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شهر تهران بودند. انتخاب نمون آماری به‌صورت کل شماری بود. یافته‌ها: با مطالع وضعیت موجود صنعت گردشگری ورزشی کشور و با استفاده از نظرات اعضای شورای راهبردی پرسشنامه تنظیم گردید. برای تعیین معنی‌داری گویه‌ها از آزمون دوجمله‌ای و برای رتبه‌بندی این گویه‌ها از آمار توصیفی استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از معنی­دار بودن 11 قوت, 14 ضعف, 8 فرصت و 10 تهدید درگردشگری ورزشی تفریحی در ایران بود. با مقایس زوجی قوت‌ها, ضعف‌ها, فرصت‌ها و تهدیدهای شناخته شده و سود جستن از نظرات اعضای شورای راهبردی پژوهش, هشت راهبرد جهت توسع گردشگری ورزشی تفریحی در ایران پیشنهاد گردید. این راهبردها عبارت‌اند از: توسع استراتژی برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بین‌المللی در مناطق دارای ظرفیت گردشگری ورزشی تفریحی, ایجاد سایت‌های مخصوص گردشگری ورزشی تفریحی در مناطق مختلف کشور, تدوین سایت‌های اینترنتی جهت تبلیغ و بازاریابی جاذبه‌های ورزشی تفریحی, تدوین نظامی جهت جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در گردشگری ورزشی تفریحی, تدوین و اجرای نظامی جامع جهت آنالیز و ارزیابی مداوم فواید مختلف گردشگری ورزشی تفریحی برای کشور, معرفی صنعت گردشگری ورزشی تفریحی به جامعه با انجام تبلیغات و بازاریابی در این زمینه, ایجاد نظامی جهت معرفی جاذبه‌های گردشگری ورزشی تفریحی در حاشی رویدادهای ورزشی, پرورش نیروهای متخصص مدیریتی در بخش‌ها, نهادها و سازمان‌های مرتبط با گردشگری ورزشی و تدوین نظام جامع خصوصی‌سازی گردشگری ورزشی با توجه به سیاست‌های اصل 44. نتیجه‌گیری: در مجموع با توجه به اهمیت گردشگری ورزشی مدیران و برنامه‌ریزان بخش گردشگری و ورزش کشور باید اهتمام لازم را در جهت توسعه و بالندگی این صنعت از خود نشان دهند. در این میان از تعامل آگاهانه و سازنده‌ای که باید میان بخش‌ها, نهادها و سازمان‌های مختلف مؤثر و ذینفع در توسعه گردشگری ورزشی وجود داشته باشد نباید غافل ماند. واژه‌های کلیدی: صنعت گردشگری, گردشگری ورزشی, جاذبه‌های ورزشی.

لینک کمکی