مقاله بررسي آثار اقتصادي ورود تيم تراکتورسازي تبريز به ليگ برتر فوتبال بر صنعت گردشگري استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آثار اقتصادي ورود تيم تراکتورسازي تبريز به ليگ برتر فوتبال بر صنعت گردشگري استان آذربايجان شرقي :
تعداد صفحات :24

چکیده هدف: رویدادهای ورزشی, منبعی از سود, درآمد و آثار اقتصادی برای هر منطقه محسوب می‌شوند. هدف تحقیق حاضر, تعیین آثار اقتصادی ورود تیم تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر فوتبال بر صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی بود. روش‌شناسی: این تحقیق از نوع توصیفیتحلیلی است و به شکل پیمایشی, با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس مدل اقتصادی ون بلارکوم اجرا شده است. جامعه و نمونه برابر و شامل 568 نفر بود. داده‌های حاصل‌شده ابتدا با روش های آمار توصیفی تنظیم و سپس از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون, رگرسیون خطی (گام به گام) و کروسکال والیس در سطح 05/0= استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در استان, باعث افزایش تعداد توریست شده است و رابطه معنی داری را بین درآمد گردشگری ورزشی و صنایع هتلداری (29/0=r و 01/0>p), حمل و نقل (147/0=r و 001/0=p), حمل و نقل درون‌شهری (29/0=r و 01/0>p), مواد غذایی (298/0=r و 01/0>p), تعداد بازدیدکنندگان از اماکن دیدنی (11/0=r و 007/0=p) و نیز رونق خرید محصولات سوغاتی استان (2/0=r و 01/0>p) نشان می‌دهد. سهم اثر صنایع هتلداری, حمل و نقل هوایی و درون‌شهری, مواد غذایی, درآمد بازدید از اماکن دیدنی و خرید سوغاتی, به ترتیب 06/0, 04/0, 12/0, 10/0, 02/0 و 12/0 واحد بوده است. کل درآمد حاصل از گردشگری ورزشی, برای استان 31/2232 میلیون ریال بوده است, اما بین این درآمد و افزایش GDP استان رابطه معنی‌داری دیده نشد (02/2=X2 و 368/0=p). نتیجه‌گیری: بنابراین کوچک بودن سطح رقابت مورد نظر را می‌توان بهترین دلیل عدم رابطه معنی دار درآمد توریسم ورزشی بر افزایش GDP دانست. واژه‌های کلیدی: صنعت گردشگری, تولید ناخالص داخلی, لیگ برتر فوتبال.

لینک کمکی