مقاله مطالع? اکتشافي عوامل موثر بر توسع? دوچرخه‌سواري در شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالع? اکتشافي عوامل موثر بر توسع? دوچرخه‌سواري در شهر کرمان :
تعداد صفحات :24

چکیده هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسع دوچرخه‌سواری در شهر کرمان طراحی و اجرا شده است. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامع آماری پژوهش جمعیت افراد بالای چهارده سال کرمان بودند که به‌صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای 650 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنام محقق‌ساخته‌ای بود که بر اساس مطالع جامع منابع علمی موجود در حوز دوچرخه‌سواری طراحی شد. روایی و پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش‌های رایج و معتبر در تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در مجموع سه عامل ایمنی, عامل امکاناتیتسهیلاتی و عامل انگیزشی 979/53 درصد از کل تغییرپذیری متغیرها را شامل می‌شود. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد, عوامل ایمنی با تاثیر کل 38/0 بیشترین تاثیر را در توسع دوچرخه‌سواری در پی‌داشت. نتیجه‌گیری: توجه به عوامل ایمنی می‌تواند سبب رشد دوچرخه‌سواری شهری در شهر کرمان و به تبع آن در کشور ایران باشد. واژه‌های کلیدی: توسع دوچرخه‌سواری, عامل ایمنی, عامل امکاناتیتسهیلاتی, عامل انگیزشی.

لینک کمکی