مقاله تحليل روند توسعه ورزش دانشگاهي ايران در برنامه‌هاي کلان اول تا پنجم توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل روند توسعه ورزش دانشگاهي ايران در برنامه‌هاي کلان اول تا پنجم توسعه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

هدف: هدف از پژوهش حاضر, تحلیل وضعیت توسعه ورزش دانشگاهی کشور در برنامه­های کلان توسعه بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات تحلیل اسنادی است. جامعه آماری شامل تمامی اسناد و گزارش های موجود و مرتبط با برنامه­ها, رویدادها و اقدامات اداره­کل تربیت­بدنی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری بود. مولفه­ها و شاخص­های مورد نظر به صورت توصیفی بررسی, و به صورت کیفی با برنامه­ها و اهداف توسعه ورزش دانشگاهی تطبیق داده شد. همچنین روند تغییرات برنامه­های کلان توسعه ورزش دانشگاهی, بررسی و بر اساس چشم­انداز 1404 تحلیل و تفسیر گردید. یافته‌ها: . نتایج نشان داد تغییرات ساختاری و رشد برنامه­­های توسعه ورزش دانشگاهی با وجود تأکید در برنامه دوم و سوم توسعه, فقط در برنامه چهارم صورت گرفته است. همچنین نوع و سطح رویدادها و برنامه­ها در برنامه­های توسعه, رشد کمی نسبتاً مطلوبی داشت, ولی ثبات و کیفیت پایین و تغییرات پیش­بینی نشده زیادی داشته است. البته سطح پوشش دانشجویان در ورزش قهرمانی و همگانی, سرانه­ برنامه­ها, امکانات و بودجه تا حد زیادی به اهداف تعیین شده دست یافته است. ضمناً تاسیس فدارسیون ملی ورزش دانشگاهی, دبیرخانه مناطق ورزشی, تغییر رویکرد از ورزش قهرمانی به همگانی و برگزاری المپیادهای سطح ملی, مهم­ترین ابعاد اثر گذار بر روند توسعه ورزش دانشگاهی بود. به طور کلی, شاخص­های توسعه ورزش دانشگاهی کشور تناسب مطلوبی با چشم­انداز 1404 و برنامه­های پنج ساله توسعه کشور ندارد. نتیجه‌گیری: لذا پیشنهاد می­شود برنامه­ها, ساختار و تشکیلات ورزش دانشگاهی کشور در حوزه­های آموزشی, تفریحی, همگانی و قهرمانی دانشگاهی کشور, براساس معیارها و واقعیت­های جامعه دانشگاهی مورد بازبینی اساسی و طراحی نوین قرار گیرد.

لینک کمکی