مقاله بررسي نقش رسانه هاي جمعي در توسعه فرهنگي ورزش همگاني و حرفه اي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش رسانه هاي جمعي در توسعه فرهنگي ورزش همگاني و حرفه اي کشور :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر نقش‌های رسانه‌های جمعی (فرهنگ‌سازی, آموزشی, اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور در سال 1392 انجام‌شده است. روش‌شناسی: این تحقیق از حیث روش در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه‌ آماری پژوهش با توجه به متغیرهای تحقیق, شامل صاحب‌نظران (متخصصان, مدیران و کارشناسان) حوزه ورزش و رسانه بود که تعداد این افراد 360 نفر بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده و با استفاده از فرمول کوکران, حجم نمونه محاسبه گردید که برابر 186 نفر شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای(اسناد و مدارک, مطالعات قبلی) و میدانی(پرسشنامه و مصاحبه ) استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و از آزمون‌های آماریt, همبستگی پیرسون, تحلیل عاملی تأییدی و نرم‌افزارهایLisrel و SPSS استفاده گردید. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد که میزان آن 898/0 بود. یافته‌ها: فرضیه‌های تحقیق در سطح معنی داری 05/0 تأیید شدند و بین نقش‌های چهارگانه رسانه‌های جمعی (فرهنگ‌سازی, آموزشی, اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی )و توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد. بر اساس میانگین‌های به‌دست‌آمده, عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه‌ای کشور رتبه‌بندی گردید. نقش فرهنگ‌سازی رسانه‌های جمعی, رتبه اول و نقش‌های آموزشی, اطلاع‌رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی به ترتیب,رتبه‌های بعدی را به دست آوردند. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های تحقیق و اظهارات آزمودنی‌ها, باوجود تأثیر رسانه‌های جمعی بر توسعه فرهنگی ورزش کشور, رسانه‌های جمعی توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشته‌اند,در ضمن بیشتر برنامه‌های ورزشی رسانه‌ها در ارتباط با ورزش قهرمانی و حرفه‌ای می‌باشد و ورزش همگانی و تفریحی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد.ازاین‌رو, می‌توان برنامه‌ریزی عملیاتی مناسبی در جهت تعامل با رسانه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای توسعه فرهنگی ورزش کشور در ابعاد مختلف انجام داد.

لینک کمکی