مقاله بررسي ملّي‌گرايي هواداران تيم ملّي فوتبال ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ملّي‌گرايي هواداران تيم ملّي فوتبال ايران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :26

هدف: هدف از تحقیق حاضر اندازه‌گیری ملّی‌گرایی به‌عنوان انگیزه هواداران تیم ملّی فوتبال ایران, وضعیت متغیر ملّی‌گرایی در ایجاد انگیزه, برای حضور هواداران تیم ملّی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در استادیوم است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. حجم نمونه نیز بر اساس جدول مورگان از میان تمام هواداران تیم ملّی فوتبال ایران 384 نفر(حداکثر حجم نمونه بر اساس جدول مورگان) به دست آمد و همچنین داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بوگدانف (2005) جمع‌آوری گردید. علاوه بر شاخص­های آماری توصیفی, از آزمون­های کلموگروف اسمیرنف و ضریب همبستگی اسپیرمن و رتبه­بندی فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که غرور ملّی, هویت ملّی و تعلق ملّی, ارتباط با دیگر هم‌وطنان از عوامل مهم در حضور هواداران تیم ملّی در ورزشگاه‌ها می‌باشد. می‌توان اذعان نمود که در حال حاضر بین ابعاد و مؤلفه‌های ملّی‌گرایی (غرور ملّی, هویت و تعلق ملّی و ارتباط با هم‌وطنان) و رسانه‌ها ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: مسئولان در جهت حفظ و تقویت ارتباط آن‌ها در بین هواداران اقدامات مؤثرتری را انجام دهند زیرا موضوع ملّی بودن در ورزش به‌عنوان محور اصیل در ورزش شناخته شده است.

لینک کمکی