مقاله رابطه ادراک از کيفيت خدمات با رضايتمندي و تمايل به بازگشت گردشگران ورزشي حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپوليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه ادراک از کيفيت خدمات با رضايتمندي و تمايل به بازگشت گردشگران ورزشي حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپوليس :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

هدف: بحث کیفیت خدمات, رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی همواره موضوعی بحث‌انگیز بوده است. از این‌رو هدف این پژوهش بررسی رابطه کیفیت خدمات با رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 265 نفر از گردشگرانی بودند که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامه­ای است که شانک در رساله دکتری خویش در دانشگاه اوهایو مورد استفاده قرار داده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره‌گیری از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تائید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (آلفای کرونباخ= 89/0). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزاری SPSS 19 به‌منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم‌افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد رضایتمندی در رابطه بین کیفیت خدمات و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی نقش میانجی ندارد. علاوه بر این, اگرچه رضایتمندی (با ضریب اثر 35/0) تأثیر معنی داری روی تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی دارد؛ تأثیر کیفیت خدمات (با ضریب اثر 56/0) بیشتر است. تأثیر کیفیت خدمات (با ضریب اثر 25/1) بر رضایتمندی نیز معنادار است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج می­توان گفت با افزایش کیفیت خدمات گردشگری ورزشی و عوامل مربوط به آن می­توان سطح رضایتمندی و تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی را افزایش داد.

لینک کمکی