مقاله بررسي نقش نيازهاي خود تعريفي طرفداران بر قصد خريد آن‌ها از محصولات و خدمات شرکت‌هاي حامي باشگاه‌هاي ورزشي (مطالعه موردي: طرفداران باشگاه واليبال پيکان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش نيازهاي خود تعريفي طرفداران بر قصد خريد آن‌ها از محصولات و خدمات شرکت‌هاي حامي باشگاه‌هاي ورزشي (مطالعه موردي: طرفداران باشگاه واليبال پيکان) :
تعداد صفحات :33

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نیازهای خود تعریفی طرفداران باشگاه‌های ورزشی بر قصد خرید آن­ها از محصولات و خدمات شرکت­های حامی باشگاه بود. روش­شناسی: این پژوهش با توجه به هدف, کاربردی و از جنبه روش, توصیفی- پیمایشی است. ابزار تحقیق شامل پرسشنام سنجش نیازهای خود تعریفی طرفداران از مطالع استوکبرگر و همکاران (2009) با 9 سؤال و سنجش نیّات, نگرش و رفتار مصرفی طرفداران برگرفته از مطالع کو (2009) با 9 سؤال بوده است. روایی پرسشنامه به تأیید سه نفر از اعضای هیأت علمی رشته مدیریت بازاریابی و دو نفر از مدرسان رشت مدیریت ورزشی رسید. برای تأیید پایایی پرسشنامه نیز از ضریب «آلفای کرونباخ» استفاده شد که میزان این ضریب823/0 به‌دست آمد تأیید گردید. جامع آماری پژوهش حاضر, با توجه به ممنوعیت حضور بانوان در مسابقات والیبال لیگ برتر کشور, تمامی مردان طرفدار باشگاه والیبال «پیکان» بودند که پرسشنامه­ها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس (آسان) میان 400 نفر از طرفداران توزیع گردید. برای آزمودن فرضیه­های تحقیق از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد تأمین دو نیاز خود تداومی (احساس شباهت) و خود تمایزی (متمایز بودن) طرفداران از طریق باشگاه­ها بر تعلق آن‌ها به باشگاه تأثیر مثبت دارد و تعلق طرفداران به باشگاه و استفاده شرکت­ها از ابزار حامی­گری ورزشی بر تصویر برند شرکت حامی­گر و قصد خرید آن‌ها از محصولات و خدمات شرکت­های حامی­گر تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه‌گیری: باشگاه­های ورزشی می­توانند با نزدیک کردن خود به مخاطبان ورزشی و افزایش میزان مشابهت­شان با آن‌ها از طریق تقویت ارزش­ها و خصوصیات مشترک و همچنین متمایز ساختن خود از سایر باشگاه­ها با استفاده از خصوصیات و مزایای خاص سبب افزایش تعلق طرفداران به باشگاه شوند و از سوی دیگر همکاری شرکت­های تجاری با باشگاه­های پرطرفدار سبب تقویت تصویر برند شرکت و نیت خرید طرفداران از محصولات و خدمات­شان شوند. واژه­های کلیدی: نیازهای خود تعریفی, تعلق به باشگاه, حامی­گری ورزشی, تصویر برند, قصد خرید.

لینک کمکی