مقاله وضعيت پوشش خبري ورزش کشتي در مطبوعات ورزشي منتخب در سه ماه? منتهي به المپيک 2008 پکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله وضعيت پوشش خبري ورزش کشتي در مطبوعات ورزشي منتخب در سه ماه? منتهي به المپيک 2008 پکن :
تعداد صفحات :29

چکیده هدف: هدف از مطالع حاضر تحلیل محتوای روزنامه‌های منتخب ورزشی با تاکید بر ورزش کشتی بود. روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی بود و از تحلیل محتوا استفاده شد. نمون آماری تحقیق شامل ده روزنامه بود که به صورت چرخشی (از هر هفته یک روز) در سه ماه منتهی به المپیک پکن انتخاب شد. از ابزار برگ کدگذاری با روایی و عینیت تایید شده, برای جمع‌آوری داده‌ها دربار توصیف روزنامه‌های مورد بررسی, مطالب, سطح پوشش چاپ, ارزش خبری و تصویر, جهت‌گیری و شخصیت‌های مطرح ورزش کشتی استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کمتر از 5 درصد مطالب و عکس‌ها مربوط به کشتی است و بیشتر از 90 درصد به فوتبال اختصاص دارد. همچنین رشت کشتی به عنوان امید مدال‌آوری در المپیک هیچ تیتر اول و دومی در روزنامه‌های مورد مطالعه نداشت و این در حالی است که حدود 90 درصد تیترها به رشت فوتبال اختصاص داشتند که به المپیک هم راه نیافته بود. نتیجه‌گیری: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان در اقدامی هماهنگ و به منظور جلب توجه بیشتر به این رشته می‌توانند ابزارهای تشویقی مناسبی مانند تسهیلات حمایتی از نشریات موثر در رشته‌های مدال‌آور ملی را تامین کنند. واژه‌های کلیدی: تحلیل محتوا, مطبوعات ورزشی, ورزش کشتی.

لینک کمکی