مقاله روايي و پايايي پرسشنامه هنرآفريني شغل (JCS) در ورزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روايي و پايايي پرسشنامه هنرآفريني شغل (JCS) در ورزش :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

هدف: هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل, فرایندی کارمندمحور و مرتبط با ارزشمندشدن شغل است. با توجه به عدم وجود ابزار دقیق ارزیابی این پدیده در منابع انسانی, پژوهش حاضر با هدف بومی­سازی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در کارمندان ورزشی طراحی شده است. روش‌شناسی: تعداد 191 کارمند ستادی وزارت ورزش و جوانان به طور تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و همکاران (1970) انتخاب شدند و به پرسشنامه 21 گویه­ای هنرآفرینی شغل تیمز و همکاران (2012) پاسخ دادند. همچنین روایی صوری و محتوایی اولیه پرسشنامه به وسیله 17 نفر از اساتید دانشگاه و بخشی از نمونه آماری مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که بر اساس 64 درصد واریانس کل و با حذف دو گویه 6 و 21, همان چهار عامل افزایش منابع ساختاری, کاهش به تأخیر انداختن تقاضاهای شغلی, افزایش منابع اجتماعی و افزایش چالش در تقاضاهای شغلی منعکس­کننده هنرآفرینی شغل در نیروی انسانی ورزشی به شمار می­روند. به طور ویژه, عامل افزایش منابع اجتماعی شغل بهترین منعکس­کننده هنرآفرین کردن شغل برای منابع انسانی در ورزش بود (65/0 R2=). نتیجه‌گیری: بر این اساس باید بیان کرد که محققان برای طراحی مطالعات خود در حوزه منابع انسانی در ورزش می­توانند نسخه 19 گویه­ای موجود در این پژوهش را با روایی و پایایی مناسبی استفاده نمایند.

لینک کمکی