مقاله نقش اوره خون در تنظيم اسمزي گربه کوسه لکهدار در خليج فارس (Chiloscyllium punctatum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش اوره خون در تنظيم اسمزي گربه کوسه لکهدار در خليج فارس (Chiloscyllium punctatum) :
تعداد صفحات :21

الاسموبرانش­های دریازی جهت تنظیم مایعات درونی بدن از سطوح بسیار بالای اوره در خون خود برخوردار هستند. ولی چنین تراکمی برای سایر مهره­داران سمی است. در این مطالعه تعداد 36 قطعه گربه کوسه لکه­دار (Chiloscyllium punctatum) از خور درویش در شمال خلیج فارس با استفاده از تور گوشگیر صید شدند. پس از صید کوسه­ها, ابتدا از ماهیان خون­گیری به عمل آمد و سپس مورد توزین, بیومتری قرار گرفتند. برای ثبت و مقایسه دقیق داده­ها, شماره گذاری کوسه­ها و نمونه­های مربوط به هر یک نیز انجام گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که میانگین اوره خون در گربه کوسه لکه­دار mM2/30±7/196 است. همچنین, بین الکترولیت­ها با اوره خون گربه کوسه­های مورد مطالعه رابطه­ معنی‌دار و قوی وجود دارد (01/0P<) به طوری که با افزایش الکترولیت­های خون, مقادیر اوره نیز افزایش می‌یابد. بنابراین, اوره به عنوان یکی از مهم‌ترین اسمولیت­های بدن کوسه­ها نقش مهمی در تنظیم الکترولیت‌های خون ایفا می­کند.

لینک کمکی