مقاله تاثير سطوح مختلف سين‌بيوتيک بايومين ايمبو بر پارامترهاي رشد، بقا، آنزيم‌هاي گوارشي و پارامترهاي ايمني موکوس ماهي سوروم (Heros severus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير سطوح مختلف سين‌بيوتيک بايومين ايمبو بر پارامترهاي رشد, بقا, آنزيم‌هاي گوارشي و پارامترهاي ايمني موکوس ماهي سوروم (Heros severus) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :38

این مطالعه با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف سین­بیوتیک بایومین ایمبو در جیره بر عملکرد رشد و بهره‌وری غذایی, بازماندگی, فعالیت آنزیم‌های گوارشی و برخی از پارامترهای ایمنی موکوس بچه ماهیان سوروم انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب 1 گروه شاهد (0 گرم سین‌بیوتیک) و 5 تیمار آزمایشی, شامل سطوح 5/0, 1, 5/1, 2 و 5/2 گرم سین‌بیوتیک در هر کیلوگرم جیره, هر گروه با 3 تکرار و هر تکرار حاوی 15 قطعه بچه ماهی, به مدت 60 روز انجام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن بیش از یک گرم سین­بیوتیک در هر کیلوگرم جیره تاثیر معناداری بر پارامترهای رشد و بهره‌وری غذایی داشت (05/0P<). ماهیان تغذیه شده با مکمل غذایی بایومین­ایمبو تغییرات معنی­داری را در پارامترهای ایمنی غیراختصاصی موکوس پوست شامل لیزویم, پروتئین کل و فسفاتاز قلیایی نشان دادند (05/0P<). نتایج بررسی آنزیم‌های گوارشی نشان داد که به جز سطح 5/0 گرم سین‌بیوتیک, در سایر تیمارها فعالیت اختصاصی آنزیم پروتئاز, لیپاز, فسفاتاز و آمیلاز قلیایی افزایش یافت (05/0P<), به طوری که بالاترین سطح آنزیم پروتئاز, لیپاز, فسفاتاز و آمیلاز قلیایی به ترتیب در گروه‌های تغذیه شده با سطح 5/1, 2, 5/2 و 5/2 گرم سین‌بیوتیک بایومین ایمبو مشاهده شد (05/0P<). بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو تاثیرات سودمندی بر متابولیسم و رشد ماهی سوروم داشته و همچنین باعث افزایش سطح ایمنی بچه ماهیان شده است که قدرت بقای این بچه ماهیان را افزایش می‌دهد و در مجموع سطح 2 گرم سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی این گونه پیشنهاد می‌شود.

لینک کمکی