مقاله اثر جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد، شاخص‌هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي پلاسما در بچه ماهيان انگشت‌قد کپور معمولي (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر جايگزيني آرد ماهي با کنجاله آفتابگردان بر رشد, شاخص‌هاي هماتولوژيک و بيوشيميايي پلاسما در بچه ماهيان انگشت‌قد کپور معمولي (Cyprinus carpio) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :29

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیرات جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان بر رشد, شاخص­های خونی و بیوشیمیایی پلاسمای بچه­ماهیان انگشت­قد کپور معمولی است. ­ماهیان با وزن متوسط 36/0±03/3 گرم, به مدت 10 هفته با پنج جیره حاوی سطوح جایگزینی صفر, 25, 50, 75 و 100 درصد آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان تغذیه شدند. در انتهای دوره, خون‌گیری از ساقه دمی انجام گرفت و شاخص‌های خونی شامل تعداد گلبول­های قرمز و سفید, درصد افتراقی گلبول‌های سفید, هموگلوبین, هماتوکریت, متوسط حجم گلبول قرمز, متوسط هموگلوبین هر گلبول, متوسط غلظت هموگلوبین هر گلبول و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی پلاسما شامل تری­­گلیسرید, کلسترول و گلوکز اندازه­گیری شدند. مطابق نتایج, وزن نهایی در تیمارهای 25 و 100 درصد به ترتیب افزایش و کاهش معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها داشت (05/0>P). هیچ یک از شاخص­های خونی بین تیمارها تفاوت معنی­داری نداشتند (05/0<P). در شاخص­های بیوشیمیایی پلاسما در تیمار 100 درصد, کاهش معنی­دار سطح تری­گلیسرید وجود داشت (05/0>P) و میزان کلسترول در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیش‌تر بود (05/0>P), اما میزان گلوکز بین تیمارها تفاوت معنی­داری نداشت (05/0<P). بر اساس نتایج این مطالعه, جایگزینی آرد ماهی با کنجاله آفتابگردان تا سطح 75 درصد در جیره کپور معمولی انگشت­قد پیشنهاد می­ شود.

لینک کمکی