مقاله تاثير بهبودبخش پودر سير (Allium sativum) به عنوان مکمل غذايي بر شاخص‌هاي رشد و ايمني بچه تاسماهي سيبري (Acipenser baerii)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير بهبودبخش پودر سير (Allium sativum) به عنوان مکمل غذايي بر شاخص‌هاي رشد و ايمني بچه تاسماهي سيبري (Acipenser baerii) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :28

در این مطالعه, تاثیر مکمل پودرسیر (Allium sativum) بر شاخص‌های رشد و پاره‌ای از شاخص‌های ایمنی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب که150 قطعه بچه تاسماهی با متوسط وزن 40/0±45/30 گرم بدون داشتن اختلاف معنی دار آماری در 15 مخزن فایبرگلاس توزیع شدند و با 5 جیره غذایی (AS0, AS0.5, AS1,AS1.5, AS2) که به آن‌ها مکمل پودر سیر با مقادیر 0, 5/0, 1, 5/1 و 2 درصد جیره اضافه شده بود به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش, بیشترین وزن نهایی, درصد افزایش وزن بدن, رشد روزانه و ضریب رشد ویژه از آن ماهیان تغذیه شده با جیره 5/0 و 1 درصد پودر سیر بود (05/0>P). مطلوب‌ترین ضریب تبدیل غذا در ماهیانی ثبت شد که با جیره AS1 (حاوی 1 درصد پودر سیر) تغذیه شده بودند (05/0>P). نسبت بازده پروتئین در ماهیان تغذیه شده با جیره AS1 به طور معنی‌داری بر سایر تیمارهای آزمایشی برتری داشت (05/0>P). میزان لیزوزیم در ماهیان تغذیه شده با جیره AS1 و AS1.5 به طور معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد (AS0) افزایش یافت, در صورتی که بیشترین میزان IgMدر ماهیان تغذیه شده از تیمار حاوی 5/1 درصد پودر سیر ثبت شد (05/0>P). میزان کمپلمان (C4) از سطوح پودر سیر به کار رفته در جیره غذایی تاثیر نپذیرفت (05/0<P). نتایج این مطالعه نشان داد که اضافه کردن پودر سیر به ترتیب در سطوح 1 و 5/1 درصد موجب افزایش شاخص‌های رشد و شاخص‌های ایمنیIgM و لیزوزیم در تاسماهی سیبری شد.

لینک کمکی