مقاله تاثير تغذيه با آرتمياي غني شده با عصاره الکلي برگ گياه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد، بازماندگي و تحمل استرس در پست‌لارو ميگوي سفيد غربي (Penaeus vannamei)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تغذيه با آرتمياي غني شده با عصاره الکلي برگ گياه حرا (Avicennia marina) بر عملکرد رشد, بازماندگي و تحمل استرس در پست‌لارو ميگوي سفيد غربي (Penaeus vannamei) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

در پژوهش حاضر, ناپلی آرتمیا با غلظت‌های مختلف (2/0 و 4/0 گرم در لیتر) عصاره الکلی برگ گیاه حرا (Avicennia marina) غنی­سازی و همراه با غذای پایه کنسانتره در تغذیه پست‌لارو میگوی سفید غربی (میانگین طول کل 05/0±2/0 سانتی‌متر و میانگین وزن 20/0±10/10 میلی‌گرم) به مدت 30 روز استفاده شد. عملکرد رشد شامل میزان طول کل, وزن و ضریب رشد ویژه در روزهای 1, 15 و 30 و درصد بازماندگی در انتهای دوره پرورش تعیین شد. آزمایش استرس شوری و استرس فرمالین نیز در روزهای 15 و 30 دوره پرورش انجام شد. نتایج نشان داد استفاده از عصاره برگ حرا در غلظت‌های 2/0 و 4/0 گرم در لیتر بر عملکرد رشد میگوها نسبت به تیمار شاهد تاثیر مثبت داشت. میگوهای تغذیه شده با آرتمیای غنی شده بطور معناداری از بازماندگی بیشتری برخوردار بودند. تحمل استرس شوری در میگوهای تغذیه شده با آرتمیای غنی شده بیشتر از تیمار شاهد بود. در تست فرمالین نیز بازماندگی میگوهای تغذیه شده با عصاره برگ حرا نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود, هر چند اختلاف معنی­دار نبود. در مجموع, استفاده از آرتمیای غنی شده با عصاره برگ حرا در مرحله لاروی میگوی سفید غربی می­تواند موجب بهبود کیفیت پست‌لاروها شود.

لینک کمکی