مقاله کارآيي مواد زيست‌فعال توليدي از باکتري Lactococcus lactis همراه با اسانس‌هاي گياهي، نمک و اسيد استيک جهت کنترل Listeria monocytogenes در مدل مايع و گوشت چرخ شده Hypophthalmichthys molitrix

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کارآيي مواد زيست‌فعال توليدي از باکتري Lactococcus lactis همراه با اسانس‌هاي گياهي, نمک و اسيد استيک جهت کنترل Listeria monocytogenes در مدل مايع و گوشت چرخ شده Hypophthalmichthys molitrix :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :33

استفاده از تکنولوژی نگهداری زیستی به کاهش استفاده از نگهدارنده‌های شیمیایی برای تولید غذاهای طبیعی با حفظ خواص ارگانولپتیکی کمک می­کند. در این پژوهش, تغییرات میکروبی و کیفیت حسی گوشت چرخ شده ماهی فیتوفاگ تحت تاثیر اسانس­های مرزنجوش, پونه کوهی و شوید, نایسین و اسید استیک طی نگهداری در یخچال به مدت 12 روز مورد بررسی قرار گرفتند. تیمار­بندی­ها شامل تیمار شاهد, گوشت تلقیح شده با اسانس­های پونه کوهی, مرزنجوش و شوید در غلظت­های 2/0, 4/0, 6/0, 8/0 و 1 درصد, نمک, نایسین و تیمارهای ترکیبی (مرزنجوش- پونه کوهی, پونه کوهی- اسید استیک و مرزنجوش- اسید استیک) بودند. با توجه به نتایج, مرزنجوش بیشترین قطر هاله عدم رشد و تاثیر را روی Listeria monocytogenes از خود نشان داد. همچنین میزان MIC این اسانس μL/mL5/2 و MBC در حد μL/mL75/3 گزارش شد. شاخص حسی کلیه نمونه­ها طی نگهداری, کاهش پیدا کردند که در نمونه شاهد بیشتر از نمونه­های تیمار شده با اسانس بود. در آزمایش کدورت­سنجی, اثر تیمار و زمان معنی‌دار بود و همه تیمارها نسبت به شاهد تفاوت معنی­داری نشان دادند. کمترین کدورت مربوط به اسید استیک و بیشترین کدورت مربوط به تیمار شاهد بود. بنابراین, کاربرد توام نایسین با اسانس­های گیاهی برای تامین ایمنی غذایی, مطلوب و مناسب است.

لینک کمکی