مقاله پتانسيل ضدباکتريايي اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis) و نايسين بر فيله ماهي کپور نقره‌اي (Hypophthalmichthys molitrix) در دماي 4 درجه سانتي‌گراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پتانسيل ضدباکتريايي اسانس رزماري (Rosmarinus officinalis) و نايسين بر فيله ماهي کپور نقره‌اي (Hypophthalmichthys molitrix) در دماي 4 درجه سانتي‌گراد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :29

افزایش ماندگاری محصولات آبزی از جمله دغدغه‌های مهم صنعت فرآوری است. بنابراین, مطالعه حاضر با هدف ارزیابی پتانسیل ضدباکتریایی اسانس رزماری و نایسین بر فیله ماهی کپور نقره‌ای انجام شد. تیمارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل تیمار شاهد (فاقد هر ماده افزودنی), رزماری (5/1 درصد) و نایسین (5/0 گرم بر کیلوگرم) و ترکیب نایسین و رزماری است و به منظور بررسی اثر ضدباکتریایی این دو ماده, باکتری Salmonella typhimurium روی فیله‌های ماهی فیتوفاگ به میزان log CFU/g 5 تلقیح شد. همچنین تاثیر‌گذاری هر یک از تیمارها با شمارش باکتری‌های کل, باکتری‌های سرماگرا, باکتری‌های اسید لاکتیک و باکتری S. typhimurium در زمان‌های مختلف (0, 3, 6 و 9 روز) ارزیابی شد. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری مثبت معنی‌دار (05/0>P) هر یک از تیمارهای آزمایشی در قیاس با شاهد بود. استفاده مجزا از هر یک از دو ماده افزودنی رزماری و نایسین از عملکرد به مراتب بهتری در مقایسه با حالت ترکیبی برخوردار بود. با توجه به یافته‌ها, می‌توان از تیمارهای مجزای رزماری و نایسین به عنوان تیمارهای برگزیده از حیث توان مهار بار میکروبی در فیله ماهی فیتوفاگ نام برد.

لینک کمکی