مقاله تحليل فنّي روش‌هاي نرم افزاري در طرّاحي روسازي بتني غيرمسلّح درزدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل فنّي روش‌هاي نرم افزاري در طرّاحي روسازي بتني غيرمسلّح درزدار :
تعداد صفحات :26

با توجه به پیچیدگی رفتار بستر و دال روسازی و گوناگونی بار وارده به روسازی, تحلیل آن برای محاسب تنش‌ها و تغییرمکان‌ها با دست یک کار بسیار دشوار بوده و استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی روز برای طرّاحی روسازی بتنی اجتناب‌ناپذیر است. در این تحقیق دو نرم‌افزارKENSLABS و EverFE که از نرم‌افزارهای تحلیل روسازی بتنی غیرمسلّح درزدار می‌باشند, مورد بررسی قرارگرفته و نتایج تحلیل یک دال نمونه با استفاده از این نرم‌افزارها با روش تحلیلی وسترگارد مورد مقایسه قرارگرفته‌اند. مدل بستر مورد استفاده در نرم-افزارها و در روش وسترگارد, مدل وینکلر بوده لذا مقایس نتایج امکان‌پذیر می‌باشد. یکی از مدل‌های سازه‌ای که برای تحلیل دال به‌کار می‌رود, روش المان محدود است, که روش تحلیلی وسترگارد و نرم‌افزارهای مذکور همگی از این روش در تحلیل دال استفاده می‌کنند. برای مقایس نتایج تحلیل در این سه روش, دالی به طول 57/4 و عرض 65/3 با ضخامت‌های مختلف و بار 80 کیلونیوتن مورد تحلیل قرارگرفته است. این دال در سه حالت بار در گوشه, بار در لبه و بار در داخل دال مورد ارزیابی قرارگرفته و جداول و نمودارهایی برای بررسی نتایج هر روش به تفکیک ارائه شده است. در مقایس نتایج بین سه حالت بارگذاری, مشخص گردید در حالت بار در گوشه برای دال با بستر مایع بیش‌ترین تنش‌ها وجود داشته و با افزایش ضخامت دال اختلاف بین تنش‌ها در سه حالت بار انتخاب شده کاهش می‌یابد. همچنین مشاهده گردید که نرم‌افزار EverFE به دلیل انجام المان‌بندی در راستای ضخامت دال, نتایج دقیق‌تری را نسبت به دو روش دیگر ارائه می‌دهد.

لینک کمکی