مقاله مقايسه کارايي چند نوع پروتيين هيدروليزات براي شکار انبوه مگس ميوه مديترانه اي (Ceratitis capitata (Weidmen) (Dip.: Tephritidae در يک باغ انار در منطقه شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه کارايي چند نوع پروتيين هيدروليزات براي شکار انبوه مگس ميوه مديترانه اي (Ceratitis capitata (Weidmen) (Dip.: Tephritidae در يک باغ انار در منطقه شيراز :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

این آزمایش طی سال­ های 1390 و 1391 در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار نوع فرمولاسیون تجاری پروتئین هیدرولیزات (تیمار) شامل 1- اگریسنس(Agrisence) , 2- بیوسبو(Bio-cebo) , 3- سراتراپ Cera-trap)) و 4- اسمل فول(Esmelfol) در سه تکرار در یک باغ انار آلوده به مگس میوه مدیترانه ­ای در شهر شیراز اجرا شد. هر هفته تله ­ها بررسی و تعداد مگس میوه مدیترانه­ ای و حشرات غیر هدف شکار شده شمارش شدند. در تمام جمعیت­ های مورد مطالعه, بین تیمارها اختلاف معنی­ دار در سطح یک درصد مشاهده شد. میانگین شکار هفتگی مگس مدیترانه ­ای در تیمارها به ­ترتیب 75/3, 80/3, 77/9 و 48/2 مگس در هر تله بود و میانگین شکار هفتگی حشرات غیر هدف در تیمارها به ­ترتیب 80/18, 38/43, 23/56 و 93/56 حشره در هر تله بود. فرمولاسیون اگریسنس با جلب بیشترین تعداد بال­توری سبز (86/40 بال­توری سبز) اختلاف معنی­ داری با سایر تیمارها نشان داد. بیشترین تعداد شکار هفتگی شب پره ­ها در فرمولاسیون ­های بیوسبو (07/6 شب پره) و اگریسنس (41/5 شب­پره) مشاهده شد. در مجموع, فرمولاسیون مایع سراتراپ برتر از بقیه­ ی فرمولاسیون­ های پروتئین هیدرولیزات برای برنامه­ های شکار انبوه مگس میوه مدیترانه­ ای پیشنهاد می ­شود.

لینک کمکی