مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي مختلف کفشدوزک (Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولي RAPD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي مختلف کفشدوزک (Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولي RAPD :
تعداد صفحات :17

کاربرد موفقیت آمیز عوامل کنترل بیولوژیک و استقرار مناسب جمعیت ­های آن­ ها در مناطق مختلف نیازمند آگاهی از جنبه­ های مختلف زیستی این گون ه­ها است. کفشدوزک Cryptolaemusmontrouzieri موثرترین دشمن طبیعی شپشک ­های آردآلود در باغ‌های مرکبات و چایکاری­ های استان مازندران است. هدف این تحقیق توصیف تنوع ژنتیکی این گونه با استفاده از نشانگر RAPD در هشت جمعیت طبیعی و دو جمعیت پرورش تجارتی آن بود. در آزمایش‌ها از 22 آغازگر ده نوکلئوتیدی RAPD استفاده شد. پس از بهینه سازی شرایط واکنش PCR (دمای اتصال °C 38 بمدت یک دقیقه) و انجام آزمایش­ ها روی تمام جمعیت ­ها, محصولات با استفاده از ژل آگارز دو درصد الکتروفورز شدند. این آغازگرها در مجموع 434 نوار قابل امتیازدهی تولید کردند که 334 نوار (9/76 درصد) چند شکلی نشان دادند. شباهت ژنتیکی میان جمعیت­ ها از 48/0 (جمعیت های تنکابن و فریدونکنار) تا 78/0 (جمعیت های چالوس و اینسکتاریوم بهشهر) متغیر بود. در نتیجه گروه­ بندی جمعیت‌ها با روش UPGMA و با استفاده از نرم افزار NTSYS-PC, جمعیت ­های مورد بررسی در دو گروه دسته­ بندی شدند. در گروه اول جمعیت­ های بابلسر, رامسر, ساری, تنکابن, چالوس و نمونه‌ی انسکتاریوم بهشهر قرار داشته و گروه دوم شامل جمعیت­ های جمع­ آوری شده از شهرهای قائمشهر, سوادکوه و فریدون­کنار به همراه نمونه‌ی انسکتاریوم بابل بود. بر مبنای ضریب تفکیک دندروگرام حاصل, جمعیت­ های مورد مطالعه تمایز متوسطی داشتند.

لینک کمکی