مقاله پارامتر‌هاي زيستي بيد سيب‌زميني، (Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روي غده شش رقم سيب‌زميني در شرايط آزمايشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پارامتر‌هاي زيستي بيد سيب‌زميني, (Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae روي غده شش رقم سيب‌زميني در شرايط آزمايشگاهي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

یکی از روش‌های مناسب برای کنترل بید سیب‌زمینی Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) به عنوان یکی از آفات مهم سیب‌زمینی در مزرعه و انبار, استفاده از ارقام مقاوم می‌باشد. بدین منظور مقاومت غده شش رقم سیب‌زمینی (بانبا, بلینی, جلی, دراگا, مارفونا و میلوا) نسبت به بید سیب‌زمینی با مطالعه پارامتر‌های زیستی و دموگرافیک آفت ذکر شده مورد بررسی قرار گرفتند. این آزمایش در اتاقک رشد با دمای 2 ± 25 درجه‌ی سلسیوس, رطوبت نسبی 5 ±65 درصد و دوره‌ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی انجام گرفت. بر اساس نتایج, غده ارقام مختلف سیب‌زمینی مورد نظر تاثیر معنی‌داری روی طول دوره‌ی مراحل تخم, لارو, شفیره, پیش از بلوغ, حشره‌کامل نر, کل طول دوره رشدی نر و ماده این آفت نشان دادند (P<0.05). اما روی طول دوره‌ حشره کامل ماده تاثیر معنی‌داری مشاهده نشد (P>0.05). علاوه بر این, در این تحقیق بررسی پارامتر‌های تولیدمثل شامل طول دوره‌ قبل از تخم‌ریزی و میزان تخم‌ریزی کل بید سیب‌زمینی روی غده شش رقم سیب‌زمینی اختلاف معنی ­داری را نشان نداد (P>0.05), اما روی کل دوره پیش از تخم‌ریزی و دوره تخم­ریزی اختلاف معنی ­داری مشاهده شد (P<0.05). همچنین بررسی پارامترهای جدول زندگی نشان داد که کم‌ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) روی غده رقم مارفونا (141/0 بر روز), کم‌ترین نرخ خالص تولیدمثل (R0) روی غده رقم دراگا (56/34 نتاج), کم‌ترین نرخ متناهی افزایش جمعیت ( ) روی غده رقم مارفونا (151/1 بر روز) و بیش‌ترین مدت زمان یک نسل (T) روی غده رقم مارفونا (06/28 روز) مشاهده شد.

لینک کمکی