مقاله مقايسه جمعيت پسيل معمولي پسته (Agonoscena pistaciae) روي مهم‌ترين ارقام بومي و غير بومي پسته در استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه جمعيت پسيل معمولي پسته (Agonoscena pistaciae) روي مهم‌ترين ارقام بومي و غير بومي پسته در استان خراسان رضوي :
تعداد صفحات :17

پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem: Psyllidae) آفت بومی پسته ­کاری­ های ایران و آفت کلیدی و خسارت­زای باغ­های پسته ­ی خراسان رضوی است. کنترل این آفتبه طور معمولبااستفادهازسمومحشره­ کشصورتمی­ گیرد که تا بهحالرضایتبخشنبودهاست.استفاده از ارقام مقاوم راهکاری مناسب برای برنامه­ های مدیریت تلفیقی آفات است. در تحقیق حاضر جمعیت مراحل مختلف سنی پسیل معمولی پسته روی شش رقم پسته (بادامی سفید, پسته قرمز, برگ سیاه, کله قوچی, اکبری و فندقی) در منطقه­ ی فیض­ آباد (خراسان رضوی) طی سال­ های 90-1389 ارزیابی شد. نمونه ­برداری روی چهار درخت مربوط به هر رقم در فواصل زمانی 12-10 روز انجام گرفت. جمعیت مراحل تخم و پوره­ ی پسیل (سنین مختلف) از طریق بریدن برگ­ها و انتقال به آزمایشگاه شمارش شد. جمعیت حشرات کامل با ضربه زدن به سرشاخه­ ها روی کادر, شمارش شد. نتایج نشان داد بین ارقام و سال برهمکنشی وجود نداشت. تراکم تخم پسیل در ارقام مختلف اختلاف معنی­ داری داشت و از 013/0±4/3 تخم روی رقم بادامی سفید تا 044/0±35/12 تخم روی رقم پسته قرمز نوسان داشت. کم­ترین و بیش­ترین تعداد پوره­ ها به ترتیب روی رقم بادامی سفید (013/0±19/2) و پسته قرمز (033/0±77/8)مشاهده شدند. میانگین جمعیت حشرات کامل روی ارقام مختلف اختلاف معنی­ داری را نشان داد به طوری که رقم پسته قرمز (026/0±26/4) و نیز کله­ قوچی (038/0±15/4) بیش­ترین تعداد حشرات کامل پسیل را داشتند. نتایج نشان می­ دهد که به احتمال زیاد منابعی فیزیکی یا شیمیایی در ارقام بادامی سفید و برگ ­سیاه وجود دارند که آن­ها را برای مراحل مختلف زندگی (مراحل نابالغ شامل تخم و پوره ­های سنین مختلف و حشرات کامل) پسیل نامناسب می­ سازند و جمعیت آفت را کاهش می­دهند. نتایج این تحقیق می تواند در معرفی ارقام مقاوم در قالب برنامه ­ی مدیریت تلفیقی آفت پسیل معمولی پسته سودمند باشد.

لینک کمکی