مقاله بررسي فون و تنوع زيستي کنه‌هاي خاکزي خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata در جنوب استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فون و تنوع زيستي کنه‌هاي خاکزي خانواده (Laelapidae (Acari: Mesostigmata در جنوب استان گيلان :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

فون و تنوع زیستی کنه‌های خانواده Laelapidae در زیستگاه‌های جنگلی و زراعی جنوب استان گیلان در فصول مختلف سال 1391 بررسی شد. در مجموع 18 گونه از هشت جنس جمع‌آوری و شناسایی شدند که در بین آن‌ها دو گونه برای دنیا و یک گونه برای ایران جدید بودند و شش گونه نیز برای اولین بار از استان گیلان گزارش شدند. محاسبه شاخص‌های تنوع زیستی بر مبنای فراوانی گونه‌ها, با استفاده از فرمول‌های متداول و با کمک نرم افزارEcological Methodology و تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزارSAS (نسخه 6.2) انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص‌های تنوع زیستی با توجه به نوع پوشش گیاهی و فصل نمونه برداری, تفاوت معنی‌داری دارند به‌طوری‌که بیشترین تنوع شانون و غنای گونه‌ای مارگالف به‌ترتیب به میزان 9/0 و 7/2 در مناطق جنگلی و کمترین مقدار آن به‌ترتیب به میزان 8/0 و 7/1 در مناطق زراعی مشاهده شد. همچنین در بین فصول مختلف سال, فصل بهار با 94/0 و 2/3 و فصل زمستان با 8/0 و 4/1 به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان تنوع شانون و غنای گونه‌ای مارگالف را داشتند. در بین گونه‌های جمع‌آوری شده در منا‌طق زراعی (190 کنه) گونهGaeolaelaps aculeifer Canestrini, 1883 بیشترین فراوانی نسبی (23 درصد), و گونه‌هایG. praesternalis Willmann, 1949, Cosmolaelaps vacua Michael, 1891وShcherbak, 1971 C. lutegiensisبه‌ترتیب دارای 15, 13 و11 درصد فراوانی‎ نسبی گونه‌های جمع‌آوری شده بودند. مقدار شاخص یکنواختی در مناطق جنگلی (5/1) بیشتر از مناطق زراعی (3/1) و فراوانی نسبی گونه‌های جمع‌آوری شده از مناطق جنگلی تقریبا برابر بودند.

لینک کمکی