جامعه هماهنگ و همگن چين؛ نگرشي تحليلي انتقادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جامعه هماهنگ و همگن چين؛ نگرشي تحليلي انتقادي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي)

تعداد صفحات :26

چین کنونی چنان در مسیر تحول و دگرگونی قرار دارد که توجه ناظران و پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از تحولات دهه اخیر چین, جهت گیری رهبران و نظام این کشور برای ساختن جامعه هماهنگ و همگن است؛ جامعه ای که دربردارنده انسجام و همبستگی بیش تر اعضای جامعه انسانی و متضمن هماهنگی بیش تر با طبیعت است. تحلیل چنین جامعه ای, بر اساس اهداف توسعه, نظریه های گذار به دموکراسی, سازش مدرنیسم, سوسیالیسم و سنت, روند اتوپیا گرایی و ایدئولوژی پردازی و کارکردهای نظام سیاسی, می تواند تا حدود زیادی, وجوه پیچیده آن را بازنمایاند. ایده اصلی مقاله این است که رویه پراگماتیستی رهبران چین امروز, بیش از سایر عوامل, در طرح و پیش برد جامعه هماهنگ و همگن نقش داشته و چگونگی تاثیر دیگر عوامل, اتفاقا در کنش و واکنش با آن, قابل ارزیابی است.
کلید واژه: جامعه هماهنگ و همگن, پراگماتیسم, دموکراسی, سوسیالیسم, توسعه, اتوپیا, چین

لینک کمکی