اثرگذاري تکنولوژي بر دموکراسي: دموکراسي تکنولوژيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثرگذاري تکنولوژي بر دموکراسي: دموکراسي تکنولوژيکي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي)

تعداد صفحات :30

دو دیدگاه کلی در باب اثر گذاری تکنولوژی بر دموکراسی وجود دارد: دیدگاه نخست, تکنولوژی و یا مصادیقی از آن را برای دموکراسی تهدیدآمیز می داند و دیدگاه دوم, آن را زمینه و بستر مناسب تری برای دموکراسی تلقی می کند. هدف از این نوشتار, بررسی پیامدهای اثر تکنولوژی بر دموکراسی است. در این نوشتار, اثرگذاری تکنولوژی, با نگرشی تکنولوژیستی و فرهنگی, بر چهار مولفه مقوم مفهوم دموکراسی به مثابه روش حکومت یعنی رویه تصمیم گیری, آدمیان به مثابه عناصر تصمیم گیرنده, جامعه دربردارنده افراد, و مفهوم تعین سرنوشت بررسی شده و استدلال می شود که در عصر تکنولوژیکی نوین, تکنولوژی به بخش جدایی ناپذیری از قوام مفهوم دموکراسی بدل شده است؛ به گونه ای که طرح برساخته (دموکراسی تکنولوژیکی) را ایجاب می نماید. این مفهوم, پرسش از تهدیدآمیز یا سودمندبودن تکنولوژی برای دموکراسی را تحت الشعاع قرار می دهد؛ بر این مبنا, طرح پرسش فوق هنگامی ارزشمند است که در جهت سازگار نمودن بیش تر تکنولوژی با دموکراسی باشد.
کلید واژه: تکنولوژی, دموکراسی, دموکراسی تکنولوژیکی, رویکرد تکنولوژیستی, تصمیم گیری

لینک کمکی