مقايسه نشانه طناب مثلثي با شواهد حاصل از آسيب شناسي بافتي در شيرخواران مبتلا به آترزي مجاري صفراوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه نشانه طناب مثلثي با شواهد حاصل از آسيب شناسي بافتي در شيرخواران مبتلا به آترزي مجاري صفراوي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: تشخیص زود هنگام آترزی مجاری صفراوی به عنوان یک عامل پیش آگهی دهنده بیماران بسیار مهم است. سونوگرافی ابزاری برای تشخیص زود هنگام آترزی مجاری صفروی و تمایز از سایر علل کلستاز نوزادی است. نشانه طناب مثلثی (TACS) در سونوگرافی نشانه قابل اطمینانی برای تشخیص آترزی مجاری صفراوی است. هدف از این مطالعه ارزیابی دقت تشخیصی TACS به تنهایی و همراه با کیسه صفراوی غیرطبیعی در تشخیص آترزی مجاری صفراوی بود.مواد و روش کار: شیرخواران زیر 3 ماه با زردی کلستاتیک طول کشیده که جهت برنامه درمانی بعدی تحت سونوگرافی و بیوپسی کبد قرار گرفته اند, وارد مطالعه شدند. نتایج حاصل از سونوگرافی TACS) و کیسه صفراوی غیرطبیعی) را با شواهد حاصل از هیستوپاتولوژی مقایسه کردیم. حساسیت, ویژگی, اررزش اخباری مثبت, ارزش اخباری منفی و دقت تشخیصی نتایج سونوگرافی برای تشخیص آترزی مجاری صفراوی بر اساس هیستوپاتولوژی کبد محاسبه گردید. سپس توسط نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: حساسیت, ویژگی و دقت تشخیصی TACS برای تشخیص آترزی مجاری صفراوی به ترتیب 36%, 95% و 77% بود. ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی 77% بود. حساسیت و ویژگی کیسه صفراوی غیرطبیعی برای تشخیص آترزی مجاری صفراوی به ترتیب %36و %88 محاسبه شده بود. ارزش اخباری مثبتTACS همراه با کیسه صفراوی غیرطبیعی برای تشخیص آترزی مجاذی صفراوی 100% بود.نتیجه گیری: رویت TACS برای تشخیص آترزی مجاری صفراوی بسیار اختصاصی است. اگر این نشانه با کیسه صفراوی غیرطبیعی همراه گردد ارزش اخباری مثبت و دقت تشخیصی بسیار بالاتری دارد. TACSبرای تشخیص آترزی مجاری صفراوی از حساسیت پایینی برخوردار است.
کلید واژه: کلستاز, TACS, آترزی مجاری صفراوی

لینک کمکی