ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در سامانه مراقبت‌ هاي بهداشتي اوليه ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزشيابي برنامه ادغام بهداشت روان در سامانه مراقبت‌ هاي بهداشتي اوليه ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :10

هدف: هدف پژوهش حاضر, ارزشیابی برنامه ادغام بهداشت روان در سامانه مراقبت های بهداشتی اولیه (PHC) بود.روش: پژوهش توصیفی - مقطعی حاضر به دو روش کمی و کیفی انجام شد. 1209 نفر از جمعیت عمومی, 146 بهورز, 35 کاردان و 51 پزشک عمومی مراکز بهداشتی - درمانی مناطق زیر پوشش و غیر زیر پوشش بهداشت روان دانشگاه های علوم پزشکی گیلان, تهران, مشهد, ایران, کرمان و کرمانشاه, به صورت چندمرحله ای و به روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. شش پرسشنامه آگاهی و نگرش بهورزان در مورد بیماری ‌های روانی؛ عملکرد بهورزان در مورد آموزش, بیماریابی, پی ‌گیری و ارجاع بیماران مبتنی بر برنامه ادغام بهداشت روان؛ آگاهی و نگرش جمعیت عمومی نسبت به بیماری ‌های روانی, صرع و عقب‌ ماندگی ذهنی و علل بروز این بیماری ‌ها و روش‌ های درمانی آنها؛ آگاهی پزشکان عمومی نسبت به درمان, ارجاع و ادغام برنامه بهداشت روان درPHC ؛ عملکرد پزشکان عمومی مراکز بهداشتی درمانی و بررسی کیفی در گروه متمرکز برای گردآوری داده ها به کار رفتند. داده ها با روش های آمار توصیفی و آزمون t مستقل تحلیل شدند.یافته ‌ها: تفاوت دو گروه بهورزان زیر پوشش و غیر زیر پوشش در آگاهی (p£0.01) و نگرش (p£0.04), نیز تفاوت دو گروه جمعیت عمومی زیر پوشش و غیر زیر پوشش در آگاهی (p£0.001) و نگرش (p£0.001) معنادار و میزان بیماریابی بهورزان در خانواده‌ های زیر پوشش 8.25 در 1000 نفر جمعیت بود. در حالی که آگاهی بهداشت روان پزشکان عمومی در مناطق زیر پوشش بالا بود, آنان در 34.3 و 48.6 درصد موارد به ترتیب در تشخیص و درمان بیماران روان پریش مشکل داشتند.نتیجه ‌گیری: ادغام برنامه بهداشت روان درPHC , روشی موثر و به صرفه است, که با نظارت و ارزشیابی مستمر, می تواند به پیامدهای ارزشمندی بینجامد.
کلید واژه: ارزشیابی, ادغام بهداشت روان در سامانه مراقبت های بهداشتی اولیه, ایران

لینک کمکی