مقايسه دو شيوه تمريني تداومي و تناوبي هوازي بر hs-CRP و چربي هاي خون به عنوان عوامل پيش گويي کننده بيماري هاي قلبي-عروقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه دو شيوه تمريني تداومي و تناوبي هوازي بر hs-CRP و چربي هاي خون به عنوان عوامل پيش گويي کننده بيماري هاي قلبي-عروقي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: شاخص های التهابی پیشگویی کننده بیماری های قلبی-عروقی نسبت به پروفایل لیپیدی در تشخیص این بیماری ها از حساسیت بالایی برخوردار هستند. تعیین نوع شیوه تمرینی برای ارائه الگویی مناسب نقش مهمی در سلامت افراد جامعه خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر, بررسی و مقایسه دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی هوازی بر شاخص های قلبی-عروقی جدید و سنتی در زنان بود.مواد و روش کار: این پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری آن را زنان 35 تا 45 سال شهرستان کاشان تشکیل دادند. از میان زنان داوطلب شرکت در تحقیق تعداد 20 نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه تمرین تناوبی ( (n=10و تمرین تداومی ( (n=10تقسیم شدند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه اجرا شد. از آزمودنی ها قبل از شروع برنامه های تمرینی و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در شرایط 14 ساعت ناشتایی خون گیری به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف, تی مستقل و وابسته برای بررسی تغییرات بین گروهی و درون گروهی در سطح معنی داری 0.05 از طریق نرم افزار SPSS.16انجام گرفت.یافته ها: پس از 8 هفته, در دو گروه تمرین تناوبی و تداومی کاهش معناداری در میزان سرمی Low Density Lipoprotein (LDL), High Sensitive C-Reactive Protein (hs-CRP), Total Cholesterol (TC)روی داد و میزان High Density Lipoprotein (HDL) در هر دو گروه افزایش معناداری یافت. با این حال میزان Triglyceride (TG) و Lipoprotein Cholesterol (VLDL-C) در هر دو گروه پس از 8 هفته تمرین تغییر معناداری نکرد.نتیجه گیری: هر دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی هوازی با کاهش معنی دار عوامل خطرزایTC , hs-CRP, LDL-C و افزایش معنی دار HDL-C همراه بود و تفاوت معنی داری بین دو شیوه تمرینی بر تغییرات شاخص های قلبی-عروقی سنتی و جدید وجود نداشت.
کلید واژه: شاخص های التهابی, بیماری های قلبی- عروقی, تمرین تداومی, تمرین تناوبی

لینک کمکی