شناسايي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني با رويکرد زنجيره ارزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي عوامل موثر بر توسعه کارآفريني با رويکرد زنجيره ارزش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : توسعه تکنولوژي صنعتي

تعداد صفحات :18

در جهان پیچیده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع یافته در قالب انقلاب کارآفرینی, تاثیر عمده ای در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها می باشد. در ایران نیز توسعه و ترویج کارآفرینی یکی از نیازهای جدی جامعه بوده و شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر از ضروریات می باشد. این مقاله با پیشنهاد زنجیره ارزش کارآفرینی به عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی مولفه های کارآفرینی و نحوه تعامل آنها با یکدیگر, فعالیت های موجود در این فرآیند را به دو دسته فعالیت های اولیه و پشتیبانی تقسیم می نماید. فعالیت های اولیه گروهی از فعالیت ها هستند که شخص یا سازمان کارآفرین از زمان بروز فکر و تشخیص فرصت تا راه اندازی و تثبیت کسب و کار انجام می دهد و فعالیت های پشتیبانی آن است که فعالیت های اولیه را حمایت می نماید. این مدل در تدوین توسعه راهکار کارآفرینی کمک شایانی نموده و نقاط قوت و ضعف را به خوبی نمایان می سازد, همچنین زبان مشترکی بین کارآفرین و مجموعه پشتیبان ایجاد می نماید.
کلید واژه: کارآفرینی, توسعه کارآفرینی, زنجیره ارزش, عوامل موثر کارآفرینی

لینک کمکی