کاربرد فرايند الکتروشيميايي هوادهي شده در حذف يون نيترات از محيط آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد فرايند الکتروشيميايي هوادهي شده در حذف يون نيترات از محيط آبي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: امروزه در بسیاری از شهرهای کشور افزایش بیش از حد آنیون نیترات منابع آبی مشاهده می شود که این افزایش غلظت زمینه ساز بروز مخاطرات زیست محیطی فراوانی می باشد. نیترات در غلظت های بالا در آب آشامیدنی در نوزادان زیر 6 ماه با هموگلوبین تولید متهموگلوبین کرده و ایجاد سندرم بچه آبی می کند. از این رو در مطالعه حاضر میزان حذف یون نیترات از محیط های آبی با استفاده از فرایند الکتروشیمیایی هوادهی شده مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است که در شکل پایلوت به انجام رسید. یک مخزن شیشه ای به حجم 1.57 لیتر (حجم موثر یک لیتر) و حاوی چهار الکترود صفحه آهنی جهت انجام مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. الکترودها به روش دوقطبی به یک منبع تغذیه (جهت تبدیل جریان برق متناوب به مستقیم) متصل شدند. در ابتدا مخزن با نمونه سنتتیک حاوی آنیون نیترات در غلظت های اولیه 5, 50 و 100 میلی گرم در لیتر پر شده و سپس عملیات واکنش آغاز می شد. در ادامه درصد حذف یون نیترات در مقادیر pH برابر 3, 7 و 10 و در گستره پتانسیل الکتریکی 10 الی 40 ولت, در زمانهای واکنش 15, 30, 45 و 60 دقیقه تعیین مقدار شد.یافته ها: بر اساس یافته های مطالعه حاضر بیشترین راندمان حذف نیترات توسط الکترود آهنی معادل 96 درصد در غلظت 5 میلی گرم در لیتر نیترات و pH=10و ولتاژ 40 بدست آمد. در این شرایط میزان انرژی مصرفی 0.0257 کیلووات ساعت در لیتر تعیین شد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که راندمان حذف نیترات توسط فرایند الکتروشیمیایی هوادهی شده باpH , ولتاژ و زمان تماس رابطه مستقیم و با غلظت اولیه نیترات رابطه عکس دارد. از طرفی با توجه به راندمان بالای فرایند, می توان این روش را به عنوان روشی موثر جهت تصفیه آبها یا پساب های حاوی یون نیترات مورد استفاده قرار داد.
کلید واژه: فرایند الکتروشیمیایی هوادهی شده, حذف نیترات, محیط آبی

لینک کمکی