مطالعه اپيدميولوژيک ليشمانيوز پوستي در شهرستان مرودشت، استان فارس، 88-1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه اپيدميولوژيک ليشمانيوز پوستي در شهرستان مرودشت, استان فارس, 88-1387 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: لیشمانیوز پوستی هنوز به صورت یک مشکل بهداشتی بزرگ در مناطق زیادی از دنیا از جمله ایران باقی مانده و در حال گسترش می باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری در شهرستان مرودشت از استان فارس در سال های 88-1387 انجام شد.مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی, موارد سالک مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان مرودشت, که بیماری آنها به روش بالینی و آزمایشگاهی تشخیص و تایید شده بود از نظر اپیدمیولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های کای دو, آزمون دقیق فیشر و من ویتنی با استفاده از نرم افزار مورد STATA نسخه 9 تجزیه تحلیل قرار گرفت.یافته ها: کل بیماران مورد بررسی در دو سال 2627 نفر بود. که به ترتیب 1337 و 1290 مورد مربوط به سال 1387 و 1388 می باشد. رخداد بیماری در مردان (60.3%), فصل پاییز (53.8%) و در گروه سنی 30-15 سال (40%) بیشتر از گروه های دیگر بوده و بیشتر افراد ساکن شهر (57.5%) و اغلب در ساختمانهای نوساز (72%) زندگی می کردند. همچنین جنسیت, نوع ساختمان و فصل وقوع بیماری با شدت زخم ارتباط نشان دادند.نتیجه گیری: با توجه به اینکه رخداد بیماری در جنس مرد, سنین 30-15 سال, ساکنین شهری و ساختمان های نوساز بیشتر از سایر گروه ها می باشد, لازم است این فاکتورها در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری مدنظر قرار گیرند.
کلید واژه: لیشمانیوز پوستی, اپیدمیولوژی, مرودشت

لینک کمکی