رابطه سبک دلبستگي و اميد به زندگي در مادران داراي فرزند پسر کم توان ذهني آموزش پذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه سبک دلبستگي و اميد به زندگي در مادران داراي فرزند پسر کم توان ذهني آموزش پذير :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اصول بهداشت رواني

تعداد صفحات :16

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر, تعیین رابطه بین سبک دلبستگی و امید به زندگی در مادران دارای فرزند پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر بود.روش کار: در مطالعه همبستگی حاضر, با استفاده از روش تمام شماری 127 مادر دارای فرزند پسر شاغل به تحصیل در مقطع راهنمایی مدارس استثنایی شهر شیراز مورد بررسی قرار گرفتند و پرسش نامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAS) و مقیاس امیدبزرگسالان (AHS) را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی اسپیرمن و تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد.یافته ها: امید به زندگی با سبک دلبستگی ایمن در مادران ارتباط مثبت معنی دار (p<0.001) و با سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) ارتباط منفی معنی دار داشت (p<0.001).نتیجه گیری: در واقع, نمره های امید به زندگی در مادران با سبک دلبستگی ایمن افزایش می یابد, در حالی که هر اندازه سبک دلبستگی مادران, ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) باشد میانگین نمره های امید به زندگی در آن ها کاهش می یابد.
کلید واژه: آموزش, امید به زندگی, دلبستگی, کم توان ذهنی, مادر

لینک کمکی