تاثير بسته بندي با فيلم هاي نانويي بر ويژگي هاي مكانيكي نان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير بسته بندي با فيلم هاي نانويي بر ويژگي هاي مکانيکي نان :




نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :21

مقدمه: نان یکی از ارزنده ترین و مهمترین مواد غذایی مورد استفاده انسان است. در سال های اخیر, کشور ما با انبوهی از ضایعات نان مواجه است. بر اساس گزارش ها, شهروندان ایرانی سالانه 300 میلیون دلار نان ضایع می کنند. در این پژوهش هفت نوع فیلم نانویی تهیه شده به منظور بررسی اثر آن ها بر رطوبت و میزان بیاتی نان حجیم قالبی بسته بندی شده در این بسته ها به دو روش تعیین نیروی فشار و نیروی برش مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش ها: نمونه ها در دماهای نگهدای 5, 20 و 35 درجه سلسیوس طی 21 روز بررسی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و SAS, مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه با نمونه شاهد (فاقد ذرات نانو) قرار گرفت.یافته ها: تحلیل نتایج حاکی از معنادار بودن اثرات سه گانه (نوع فیلم×دما×مدت نگهداری) بر رطوبت نان در سطح 0.99 بود. میزان از دست دادن رطوبت در بسته های نانویی نسبت به بسته بندی شاهد, 14 تا 25 درصد کمتر بوده است. همچنین نتایج تجزیه واریانس بیاتی نان نشان داد که اثر سه گانه (نوع فیلم×دما×مدت نگهداری) در هیچ یک از دو روش بارگذاری معنادار نبوده است. نتایج حاکی از افزایش نیروی مصرفی (فشاری و برشی) در انواع فیلم های نانویی بود. ولی روند افزایش نیرو در انواع فیلم ها, متفاوت بود. بیشترین میزان افزایش بیاتی در فیلم شاهد که فاقد ذرات نانو بود, مشاهده شد. در فیلم های نانویی, با افزایش ذرات نانو, میزان بیاتی کاهش یافت. همچنین نتایج بیانگر آن بود که در دو دمای 20oC و 35oC, طراوت اولیه بیشتر از دمای 5oC حفظ شده و نان دیرتر بیات می شود ولی در کل, ماندگاری نان در دمای 5oC بیشتر از دو دمای دیگر است.نتیجه گیری: در مجموع, فیلم نانویی ترکیبی 2 درصد (دارای 500 ppm نقره- 300 ppm رس) به عنوان بهترین فیلم در جهت کاهش بیاتی نان و میزان از دست دادن رطوبت, شناخته شد. نتایج نشان دهنده کاهش 40 تا 60 درصدی ضایعات نان بود.
کلید واژه: بیاتی, ضایعات نان, نانو فیلم , نان حجیم

لینک کمکی